Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang:

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí

27/10/2022, 14:24

Ngày 27/10/2022 tại TP. Bắc Giang, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo báo chí với chủ đề “Cơ quan báo chí văn hóa và người làm báo văn hóa”.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội thảo_Ảnh: Trà Vũ.

Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các ban, đơn vị của Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các cấp Hội, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Nghị quyết số 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới"; Luật Báo chí; 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam... đều coi trọng việc nâng cao văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người làm báo, coi đây là một trong những vấn đề sống còn trong hoạt động báo chí.

Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa là trách nhiệm, đồng thời cũng là vấn đề tự thân của mỗi cơ quan báo chí, người làm báo và đặc biệt là với vai trò duy trì hoạt động của mái nhà chung đối với người làm báo, vai trò của các cấp Hội Nhà báo trong phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” là hết sức quan trọng; có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của phong trào trên.

Phát biểu tại hội thảo đồng chí Nguyễn Đức Lợi cho biết: Ngày 21 tháng 6 vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành Quyết định số 70a /QĐ- HNBVN và Công văn số 161a/ CV-HNBVN ngày 30/6/2022 về việc hướng dẫn triển khai phong trào " Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí"

Với việc ban hành bộ Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam. Theo đó, tiêu chí gồm 12 điểm, với 6 điểm dành cho cơ quan báo chí, 6 điểm dành cho người làm báo. Với vai trò là một thành phần của văn hóa, đồng thời là một trong những phương tiện chủ lực phổ biến các loại hình văn hoá đến toàn xã hội, bộ tiêu chí hướng đến: Mỗi cơ quan báo chí phải là một cơ quan văn hóa, mỗi người làm báo cần luôn có ý thức nâng cao văn hóa của bản thân, đề cao thành tố văn hóa trong sáng tạo tác phẩm. Báo chí cần chủ động, tích cực thúc đẩy, nâng cao văn hoá trong chính ngành nghề, lĩnh vực của mình.

Nhà báo Trịnh Văn Ánh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang phát biểu_Ảnh: Trà Vũ.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, nhà báo Trịnh Văn Ánh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang cũng cho biết: Ngay khi phong trào "Xây dựng môi trường văn hoá trong các cơ quan báo chí" được phát động, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang đã triển khai phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí; định hướng hoạt động của các chi hội, câu lạc bộ gắn với tiêu chí văn hóa người làm báo; những yếu tố cốt lõi trong văn hóa báo chí phấn đấu trở thành người làm báo "vừa hồng, vừa chuyên" góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong mỗi cơ quan báo chí; làm rõ tiêu chí văn hóa để nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn; làm gì để mỗi tác phẩm báo chí là một tác phẩm văn hóa, bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho "các chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa"; tuyên truyền vận động hội viên, nhà báo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí gắn với nâng cao văn hóa của người làm báo, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và văn hóa người làm báo trong thời đại công nghệ 4.0; xử lý việc đưa thông tin thiếu chính xác, thiếu trung thực khách quan vì động cơ cá nhân; xây dựng nội quy, quy chế; thực hiện văn hóa người làm báo gắn với 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Quang cảnh hội thảo_Ảnh:Công Doanh.

Với hơn gần 20 tham luận và nhiều ý kiến phát biểu của lãnh đạo các cơ quan báo chí, hội thảo đã tập trung thảo luận, phân tích rõ yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan báo chí trong việc thực hiện "xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí". Các tham luận nhận định rõ để "xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí" đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất, các cơ quan báo chí cần nhận thức đầy đủ sứ mệnh, vai trò của báo chí trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị dân tộc, nỗ lực góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Kết luận hội thảo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã hoan nghênh, biểu dương Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang trong việc lựa chọn chủ đề tổ chức hội thảo lần này, vừa có tính thời sự, vừa là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên lâu dài đối với Hội Nhà báo các cấp và các cơ quan báo chí. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Đức Lợi cũng ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được bước đầu trong triển khai thực hiện phong trào ở một số Hội Nhà báo. Đồng thời, cũng gợi mở những vấn đề nhiệm vụ mà Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trà Vũ