Cải cách hành chính ở xã nông thôn mới góp phần nâng cao chất lượng công vụ, phục vụ nhân dân

22/04/2020, 23:29

Cải cách hành chính ở xã nông thôn mới góp phần nâng cao chất lượng công vụ, phục vụ nhân dân - Tuy không phải là tiêu chí chính trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), nhưng hoạt động cải cách hành chính (CCHC) có tác động gián tiếp và cực kỳ quan trọng vào tiến trình thực hiện các chỉ tiêu khác, nhất là những chỉ tiêu cần sự phối hợp giữa chính quyền với dân, giữa chính quyền với các doanh nghiệp. Vì thế, công tác CCHC ở xã Đồng Trúc (Huyện Thạch Thất - TP Hà Nội) đã góp phần tạo nên thành công trong tiến trình xây dựng NTM.

Xã Đồng Trúc triển khai hiệu quả công tác CCHC

Nâng chất đội ngũ cán bộ, công chức

Xã Đồng Trúc (huyện Thạch Thất) là một trong những xã đầu tiên của huyện về đích NTM. Những năm qua, xã luôn nỗ lực giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM cũng như thực hiện CCHC để nâng cao chất lượng công vụ nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn.

Theo đó, chất lượng đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, tổng giá trị 3 tháng đầu năm 2019 sản xuất ước đạt: 242.160 triệu đồng = 29,5% kế hoạch năm, tăng so với cùng kỳ 27,4 %. Khuyến khích tạo điều kiện các lao động đi lao động xuất khẩu nước ngoài, toàn xã có 56 lao động xuất khẩu nước ngoài đã thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp quý I ước đạt 97.540 triệu đồng = 29,5 % kế hoạch năm.

Trao đổi với phóng viên Ông Nguyễn Trung Kiên, chủ tịch UBND xã Đồng Trúc cho biết: Vừa qua, xã đã ban hành kế hoạch về cải cách hành chính năm 2019; tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. UBND xã đã tổ chức học tập, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội.

UBND xã ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan thuộc UBND xã, đồng thời đã tổ chức ký bản cam kết đối với cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan Thuộc UBND xã Đồng Trúc về Thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan thuộc UBND xã. Thực hiện quyết định 2391 của huyện ủy Thạch Thất về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ công chức, viên chức lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị.

UBND xã đã tổ chức triển khai đến cán bộ công chức chuyên môn UBND xã tự chủ động xây dựng kế hoạch nhiêm vụ công tác tuần sát với nhiệm vụ được giao, hàng tháng đều tổ chưc đánh giá chấm điểm xếp loại cán bộ công chức, viên chức người lao động trong cơ quan và tổng hợp báo cáo UBND huyện theo đúng thời gian.

Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Ba tháng đầu năm 2019, UBND xã đã tổ chức niêm yết công khai tại bộ phận “Một cửa” là 169 thủ tục hành chính, đã tiếp nhận 345 hồ sơ. Trong đó, lĩnh vực tư pháp hộ tích 282 hồ sơ, lĩnh vực khác 63 hồ sơ. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 gồm 05 lĩnh vực là khai sinh, kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp trích lục sao từ bản chính, giám hộ.

Công tác CCHC -  tiếp dân giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm tục, đúng quy trình thủ tục.

Theo đó, xã đã tiếp nhận 03 đơn thư và đã giải quyết xong. Công tác khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn và chứng thực được thực hiện đảm bảo đúng luật, không gây phiền hà cho nhân dân đảm bảo nhanh gọn, kịp thời, không để tồn đọng. Xã đã tổ chức khai tử tại nhà đạt 100%.

Phát huy kết quả trên, thời gian tới xã Đồng Trúc tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật các cấp đã ban hành, đề xuất bổ sung, sửa đổi kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đúng theo quy định của pháp luật. Cập nhật, niêm yết đầy, đủ, kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, đồng thời đề nghị bãi bỏ hoặc huỷ bỏ theo quy định.

Đổi mới quy trình làm việc, bố trí cán bộ, công chức có trình độ, năng lực và thái độ phục vụ tốt vào làm việc ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong triển khai cải cách hành chính.    

Lê Hà