Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm tăng 12,7%

22/04/2020, 23:29

Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm tăng 12,7% - Ngày 9/3, Bộ Tài chính cho biết lũy kế thu ngân sách nhà nước 2 tháng đạt 215,76 nghìn tỷ đồng, bằng 16,1% dự toán năm, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Ảnh minh họa

Theo đó, thu nội địa  đạt 179,4 nghìn tỷ đồng, bằng 16,3% dự toán năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù (thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước), số thu nội địa ước đạt 150,9 nghìn tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán năm, tăng 15,5% so cùng kỳ năm 2017. 

Thu ngân sách từ dầu thô tháng 2 ước đạt 4,85 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng thu đạt 9,1 nghìn tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán năm, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2017, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán đạt 2,61 triệu tấn, bằng 19% kế hoạch, giá dầu thanh toán bình quân đạt 67,7 USD/thùng, tăng 17,8 USD/thùng so với giá dự toán cao hơn 10,3 USD/thùng so với cùng kỳ năm 2017.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Thực hiện tháng 2 ước đạt 16,47 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng đạt 41,7 nghìn tỷ đồng, bằng 14,7% dự toán năm, xấp xỉ mức thu cùng kỳ năm 2017; sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ ( 17,5 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt khoảng 24,2 nghìn tỷ đồng, bằng13,5% dự toán năm, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng chi ngân sách nhà nước 2 tháng đạt 177,7  nghìn tỷ đồng, bằng 11,7% dự toán năm, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017. 

Bộ Tài chính cũng cho biết, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách chính quyền địa phương các cấp được đảm bảo. Đến ngày 28/2/2018 đã thực hiện phát hành 29,38 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (đạt 14% kế hoạch), đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán. 

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. 

Đồng thời, tiếp tục tham gia Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025; kiểm tra, nhập và phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 trên hệ thống  TABMIS của các bộ, ngành Trung ương.

PV