Tạp chí Người Làm Báo - Số 390 (8/2016)

12/08/2016, 23:07

 

TRÁCH NHIỆM TO LỚN, NGHĨA VỤ CAO CẢ

Cách mạng Tháng Tám là một trong những sự kiện trọng đại nhất, oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã tạo bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi căn bản vận mệnh của đất nước và dân tộc Việt Nam.

Trong những năm tháng đấu tranh giành chính quyền, báo chí góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, tuyên truyền đường lối của Đảng, vận động, tập hợp quần chúng, phát huy cao độ lòng yêu nước, xây dựng lực lượng cách mạng, cổ vũ nhân dân đứng lên đập tan ách đô hộ của thực dân, đế quốc, phong kiến.

Trong thời đại ngày nay, báo chí đã làm tốt nhiệm vụ thông tin, truyền thông về chủ trương chính sách, pháp luật, sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước, phản ánh mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa trong nước và quốc tế, góp phần làm nên thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta trong 30 năm đổi mới.

Giới báo chí cả nước vừa tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Luật Báo chí năm 2016 và góp ý kiến bổ sung, sửa đổi Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Hội nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong việc triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 và Luật Báo chí sửa đổi 2016, đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo Việt Nam.

Các hội viên, nhà báo cả nước nguyện học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, không “uốn cong ngòi bút” trước những cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường.

Người Làm Báo

 Tải file PDF tạp chí số 390 - Tháng 8/2016

--

Kính mời quý độc giả đón đọc và mua tạp chí giấy tại địa chỉ: Tạp chí Người Làm Báo, Tầng 4, Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ: Mr Trà 0903.432.339