Tăng cường tri thức trẻ tình nguyện đến các khu kinh tế-quốc phòng

16/09/2021, 08:42

Tăng cường tri thức trẻ tình nguyện đến các khu kinh tế-quốc phòng - Ngày 15/9, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1529/QĐ-TTg phê duyệt nội dung thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng” đến hết năm 2030.

Đoàn KT - QP 327 giúp  nhân dân xã Bắc Sơn,TP. Móng Cái (Quảng Ninh) chăm sóc hoa màu.

Quyết định quy định 2.500 chỉ tiêu tuyển dụng; thực hiện trong 5 đợt (thời gian thực hiện mỗi đợt là 24 tháng).

Lực lượng trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế-quốc phòng được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cụ thể, trong thời gian công tác tại các khu kinh tế-quốc phòng, lực lượng trí thức trẻ tình nguyện được hưởng chế độ, chính sách như viên chức quốc phòng có cùng trình độ và đang công tác cùng địa bàn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định số 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế-quốc phòng giai đoạn 2010-2020.”

Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng” được thực hiện từ năm 2010 với mục tiêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của trí thức trẻ đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; gắn phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn các khu kinh tế quốc phòng.

Nhiệm vụ của lực lượng trí thức trẻ tình nguyện là tham gia các hoạt động góp phần phát triển kinh tế-xã hội; tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục; tổ chức mở lớp tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xóa mù chữ phổ cập giáo dục; tham gia thực hiện các chính sách xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới và đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội tại địa phương; tập hợp và giáo dục thanh thiếu niên trên địa bàn…/.

PV