Sơn La tích cực triển khai Quyết định số 1155/QĐ-BHXH

28/10/2022, 16:38

Sơn La tích cực triển khai Quyết định số 1155/QĐ-BHXH - Sau 2 tháng triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về quy định quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT (gọi tắt Quyết định 1155), BHXH tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cán bộ BHXH huyện Mộc Châu (Sơn La) tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người dân tiểu khu 5, xã Chiềng Sơn_Ảnh: Quàng Hưởng.

Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP, ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH và Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025, ngày 11/5/2022, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1234/BHXH-TST về việc ký quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; đồng thời, ban hành Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 về quy định quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT. Theo đó, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND xã, phường, thị trấn không làm đại lý thu BHXH, BHYT; hướng dẫn về quản lý hoạt động thu BHXH, BHYT của tổ chức dịch vụ được BHXH Việt Nam ủy quyền thu BHXH, BHYT đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng và BHYT hộ gia đình theo quy định của pháp luật.

BHXH tỉnh Sơn La đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo việc triển khai thực hiện Quyết định số 1155 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo BHXH các huyện kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1155 trên địa bàn các huyện, Thành phố; hướng dẫn BHXH các huyện triển khai thực hiện; chấm dứt, thanh lý hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT đã ký theo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH kể từ ngày 1/8/2022 đối với tất cả các đại lý thu là các tổ chức chính trị - xã hội, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Tổ chức ký hợp đồng với các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT có đủ các điều kiện theo quy định để thực hiện thu BHXH, BHYT, bảo đảm không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.

Theo số liệu thống kê từ BHXH tỉnh Sơn La, trước ngày 30/7/2022, BHXH tỉnh, huyện đã thực hiện chấm dứt, thanh lý hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT đã ký đối với 233 đại lý, trong đó: đại lý là UBND xã phường 204 đại lý; đại lý là tổ chức chính trị xã hội (CTXH) 22 đại lý; đại lý là đơn vị sự nghiệp 7 đại lý và thực hiện: Rà soát, đối chiếu, thanh quyết toán biên lai thu tiền, hoàn trả biên lại thu tiền còn lại, số tiền đại lý đã thu, đã nộp; thanh quyết toán đủ thù lao cho đại lý thu theo quy định; đôn đốc các nhân viên đại lý thu thực hiện thu tiền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến kỳ hạn phải đóng, nộp đúng, đủ số tiền đã thụ vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH trước ngày 30/7/2022; nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH chuyển cho người tham gia kịp thời để đảm bảo quyền lợi...

Từ ngày 1/8/2022, BHXH tỉnh, huyện thực hiện ký quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với hội đoàn thể và UBND cấp xã, phường về tăng cường phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT và vận động người dân tham gia BHXH, BHYT để đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững: Đến nay toàn tỉnh đã ký quy chế phối hợp với 250 Tổ chức CTXH và UBND xã.

Kể từ khi triển khai thực hiện Quyết định 1155, BHXH tỉnh, huyện Sơn La đã thực hiện ký hợp đồng ủy quyền thu với 06 Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT là Bưu điện tỉnh, Viettel Sơn La và 4 doanh nghiệp tại các huyện Phù Yên, Yên Châu, Mai Sơn, Mộc Châu. Các tổ chức dịch vụ đều có điểm thu tại các xã, phường, thị trấn và đội ngũ cộng tác viên tại các bản, tổ dân phố, thuận tiện cho người dân liên hệ làm các thủ tục tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Đến nay, BHXH tỉnh đã hoàn thành triển khai ký hợp đồng ủy quyền thu với các tổ chức dịch vụ thu đủ điều kiện, chuyển giao các nhân viên đại lý thu, đối tượng tham gia sang tổ chức dịch vụ thu theo Quyết định số 1155, đảm bảo mỗi xã đều có ít nhất một điểm thu và 3 nhân viên đại lý thu; bảo đảm việc thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nối hạn và tăng mới được liên tục, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.

Sau 2 tháng thực hiện Quyết định 1155, tổng số nhân viên thu thuộc các đại lý thu cũ chuyển sang các tổ chức dịch vụ thu mới là 488 người; lũy kế đến 30/9/2022 toàn tỉnh có 832 nhân viên thu, với 832 điểm thu, trong đó: Bưu điện có 219 nhân viên thu; lũy kế 563 nhân viên thu; Viettel có 31 nhân viên thu; Các tổ chức dịch vụ khác có 238 nhân viên thu.

Tại thời điểm 1/8/2022, tổng số đối tượng bàn giao sang sau khi ký hợp đồng với tổ chức dịch vụ thu 145.580 người, trong đó: BHXH tự nguyện là 29.855 người, BHYT là 115.725 người. Đến thời điểm 30/9/2022, tổng số đối tượng tham gia toàn tỉnh là 147.238 người, trong đó BHXH tự nguyện là 29.117 người, BHYT là 118.121 người. BHXH tỉnh Sơn La đặt mục tiêu đến 31/12/2022, tổng số đối tượng cần phát triển là 85.146 người, trong đó BHXH tự nguyện là 14.828 người, BHYT là 70.318 người.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2022, Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La Thiều Quang Ngãi cho biết, trong thời gian tới các tổ chức dịch vụ thu tiếp tục rà soát, kiện toàn, mở rộng các điểm thu đến địa bàn các xã, phường, thị trấn; đồng thời, lựa chọn những nhân viên thu có tinh thần trách nhiệm với công việc, am hiểu chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, nhiệt tình tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Các tổ chức dịch vụ thu chỉ đạo các nhân viên thu chủ động tuyên truyền, bám sát địa bàn, nắm rõ và xác định từng đối tượng, để tổ chức các hội nghị khách hàng, các buổi tuyên truyền theo nhóm nhỏ đến từng người dân, vận động người dân tham gia mới BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo từng tháng cho từng nhân viên thu, từng điểm thu xã, phường, thị trấn trên cơ sở chỉ tiêu phát triển người tham gia của BHXH tỉnh và BHXH các huyện giao; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hiệu quả hoạt động thu BHXH, BHYT của các nhân viên thu.

Phối hợp với BHXH tỉnh và BHXH các huyện, các tổ chức, đơn vị triển khai các hoạt động truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm thu, các nhân viên thu trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định về treo biển hiệu, điều kiện cơ sở vật chất, thực hiện quy trình, nghiệp vụ thu và các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của các tổ chức dịch vụ, nhằm chấn chỉnh và kịp thời phát hiện những sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

BHXH tự nguyện, BHYT là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn, chia sẻ sâu sắc. Trong thời gian qua, BHXH tỉnh Sơn La đã đạt nhiều kết quả tích cực trong triển khai chính sách này, với độ bao phủ BHXH, BHYT liên tục tăng và mở rộng.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện tốt Quyết định 1155 sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Cùng với đó, đảm bảo tính thống nhất và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người tham gia, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu về tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2022.

 Gia Linh

Từ khóa: BHXH BHYT