Phấn đấu năm 2022 đạt khoảng 37% - 38% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH

20/03/2022, 15:43

Phấn đấu năm 2022 đạt khoảng 37% - 38% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH - Năm 2022, ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam phấn đấu đạt khoảng 37% - 38% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, khoảng 31% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 92% dân số...

Ngành BHXH Việt Nam tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tới mọi tầng lớp người dân.

Những mục tiêu trên được BHXH Việt Nam đặt ra trong Quyết định số 171/QĐ-BHXH về ban hành Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ.

Theo đó, BHXH Việt Nam đề ra mục tiêu năm 2022 phấn đấu đạt khoảng 37% - 38% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, khoảng 31% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 92% dân số. Năm 2023, phấn đấu đạt khoảng 40,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, khoảng 31,7% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 93,2% dân số.

Cùng với đó, đẩy mạnh thanh toán điện tử, phấn đấu đến hết năm 2025 đạt 60% số người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp BHTN sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị; tiếp tục thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện các giải pháp theo hướng giảm số lượng TTHC, giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của ngành BHXH Việt Nam và trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các tổ chức, đơn vị liên quan...

Để hoàn thành các mục tiêu trên, BHXH Việt Nam đã đề ra 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, triển khai và tiếp tục thực hiện các Chương trình, Kế hoạch trọng tâm của BHXH Việt Nam thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hai là, tập trung tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng cường công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/3/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và các nghị quyết khác của Trung ương và của Chính phủ.

Ba là, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ trong việc phòng, chống dịch COVID-19; các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN; thực hiện giải quyết hưởng các chế độ BHXH cho người lao động kịp thời, đúng chính sách pháp luật; tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội,

Năm là, chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách pháp luật về an sinh xã hội, đảm bảo mở rộng và thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành BHXH Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH.

Bảy là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; triển khai hiệu quả các quy định thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật, đảm bảo thích ứng linh hoạt theo chỉ đạo của Chính phủ; đổi mới phương pháp thực hiện thanh tra kiểm tra, kết hợp giữa thanh tra kiểm tra trực tiếp với rà soát dữ liệu bằng phương pháp điện tử.

Tám là, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Đổi mới công tác truyền thông cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó tập trung vào người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp trên, BHXH Việt Nam yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện và cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan của Chương trình hành động đảm bảo hiệu quả thiết thực.

Lê Hà

Từ khóa: BHXH BHYT