Nhà báo và sáng tạo báo chí trong tư tưởng Hồ Chí Minh

18/07/2016, 21:12

Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí là một nội dung quan trọng, một thành tố không tách rời trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp cho những người làm làm báo có thêm cơ sở để nhìn nhận, đánh giá đầy đủ hơn tầm vóc báo chí Hồ Chí Minh, những quan điểm báo chí của Bác. Từ đó, người làm báo có cơ sở xây dựng chiến lược báo chí trong tình hình mới.

Nội dung cuốn sách bao gồm 03 phần: Phác thảo sơ lược sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh trên những nét lớn; Khảo sát và xác lập một cách hệ thống những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về nhà báo và phương pháp sáng tạo báo chí; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà báo và phương pháp sang tạo báo chí.

Giá: 50.000 VND