Kỳ họp thứ 11 HĐND TP.Hà Nội khóa XVI sẽ quyết nghị 6 nội dung quan trọng

07/03/2023, 09:35

Kỳ họp thứ 11 HĐND TP.Hà Nội khóa XVI sẽ quyết nghị 6 nội dung quan trọng - Thường trực HĐND TP.Hà Nội vừa có Thông báo số 05/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong 01ngày (10-3), kỳ họp sẽ tập trung xem xét, thông qua 6 nội dung gồm:

Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030; phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố; Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú đã quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7-7-2020 và Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND thành phố; công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Đồng thời, HĐND TP. Hà Nội  cũng xem xét, thực hiện quy trình công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND TP. Hà Nội.

Lan Chi