Khẩn trương hoàn tất cơ sở pháp lý để sớm triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

18/03/2022, 06:46

Ngày 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành để rà soát tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.


Quang cảnh cuộc họp. Ảnh VGP

Cuộc họp tập trung rà soát việc xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật về quản lý, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu của các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, đây là các chương trình nhận được sự quan tâm rất lớn của Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước, do đó Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã tập trung xây dựng, ban hành cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện.

Hiện các bộ, ngành đang tập trung hoàn tất xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành, hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, trong đó có các thông tư về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước, hướng dẫn tổ chức thực hiện nội dung, dự án, tiểu dự án thành phần, hướng dẫn quy trình theo dõi, giám sát, đánh giá các chương trình.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở pháp lý cho việc tổ chức triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia ngay trong tháng 4, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 24/3.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Chương trình (629,163 tỷ đồng) theo đúng Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ sau khi sơ kết, đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo quyết định quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 này.

Các bộ, ngành được giao chủ trì quản lý các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 3 này ngay sau khi Nghị định của Chính phủ về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được ban hành và có hiệu lực.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan đề xuất kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Theo nhandan.vn