Hà Nội lấy kết quả cấp sổ đỏ làm tiêu chí chấm điểm lãnh đạo các đơn vị

16/09/2016, 13:57

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu gắn liền với đất (sổ đỏ) trên địa bàn Hà Nội.

Người dân làm thủ tục cấp sổ đỏ tại quận Bắc Từ Liêm.

Với mục tiêu đến hết tháng 6-2017 sẽ cơ bản hoàn thành công tác cấp sổ đỏ cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả trong năm 2016 và 2017. Địa phương, đơn vị nào không hoàn thành Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận được cấp có thẩm quyền giao thì cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên.

Hiệu quả trong công tác cấp Giấy chứng nhận ở mỗi cơ quan, địa phương, bao gồm: công tác chỉ đạo, điều hành; sự hài lòng của tổ chức và người dân; số lượng Giấy chứng nhận được cấp lần đầu; số lượng Giấy chứng nhận được cấp đúng với thời gian quy định; số lượng các trường hợp vướng mắc được tháo gỡ… là tiêu chí để Thành ủy đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, năng lực hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Thành ủy cũng yêu cầu các cơ quan hữu quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt phương châm “Rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ quy trình - rõ hiệu quả”. Phân công, xác định cụ thể cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì và các cơ quan phối hợp thực hiện. Tại mỗi cơ quan, đơn vị phân công rõ cán bộ lãnh đạo chịu trách nhiệm toàn diện, quy định trách nhiệm của các phòng, ban liên quan; xác định vị trí việc làm, quy định trách nhiệm cụ thể đối với từng cán bộ, công chức, viên chức theo quy trình xử lý công việc. Các cơ quan bố trí tối đa thời gian làm việc để phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận; xây dựng kế hoạch và công khai nội dung văn bản pháp luật, thời gian làm việc cho tổ chức, nhân dân được biết và giám sát.

Thành phố sẽ xây dựng mô hình tổ chức “cấp Giấy chứng nhận một cấp” tinh gọn, khoa học, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khẩn trương thực hiện đưa một số công đoạn điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận lên mạng, tiến tới thực hiện cấp Giấy chứng nhận qua internet trên địa bàn toàn thành phố.

Nguồn: Báo Nhân Dân