Hà Nội đẩy mạnh truyền thông "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

09/02/2023, 09:07

Hà Nội đẩy mạnh truyền thông "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" - Đó là nội dung được nhấn mạnh trong Kế hoạch số 79-KH/BTGTU vừa được Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành. 

Theo đó, Hà Nội đề nghị các địa phương, đơn vị của TP Hà Nội chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". 

Qua đó, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời quảng bá, khuyến khích, ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên liệu, vật liệu, các yếu tố đầu vào là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam… tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động của toàn xã hội trong thực hiện Cuộc vận động.

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với việc xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của Thủ đô năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Thành phố năm 2023 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Hà Nội đẩy mạnh truyền thông "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Trong đó, chú trọng tăng cường tuyên truyền các văn bản của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh... 
Chú ý tuyên truyền giới thiệu các mô hình, điển hình tốt; cổ vũ các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều thành tích trong việc thực hiện Cuộc vận động. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu sản phẩm được bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2022 và những năm trước đây.

Đẩy mạnh tuyên truyền các doanh nghiệp tích cực tham gia Cuộc vận động bằng các biện pháp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, giá thành hợp lý, mở rộng các điểm bán hàng; tuyên truyền các cá nhân, tập thể thực hiện tốt Cuộc vận động và những kinh nghiệm thực tiễn đạt hiệu quả trong việc thực hiện Cuộc vận động.

Bảo Châu