Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Hội thảo quốc gia: “Hệ giá trị Quốc gia, hệ giá trị văn hoá, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

22/11/2022, 13:03

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng tới Hội thảo quốc gia về hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Sáng ngày 22/11/2022, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và một số cơ quan liên quan tổ chức buổi gặp gỡ báo chí thông tin về Hội thảo quốc gia: “Hệ giá trị Quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ báo chí.

Tham dự có các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý của Ban tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương và một số cơ quan phối hợp thực hiện.

Tại buổi gặp gỡ báo chí, Ban tổ chức tập trung nêu 3 vấn đề chính cần tuyên truyền đó là: Thứ nhất, tập trung làm rõ các nội dung, nội hàm và thành tố cơ bản của hệ giá trị Quốc gia, hệ giá trị Văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; Thứ hai, xác định nội dung các giá trị cụ thể trong từng hệ giá trị những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho cấp uỷ, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức và quần chúng nhân dân thực hiện trong việc sử dụng, giữ gìn, phát huy các hệ giá trị nhằm phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay; Thứ ba, xác định quan điểm, giải pháp xây dựng các hệ giá trị và từng giá trị cụ thể, để thúc đẩy sự phát triển đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Ban tổ chức điều hành buổi gặp gỡ báo chí tại trụ sở Ban tuyên giáo Trung ương.

Ban tổ chức thông báo kết quả đạt được sau 1 năm triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp về vấn đề văn hoá con người. Ban tổ chức Hội thảo định hướng cho công tác tuyên truyền trọng tâm trong thời gian tới. Các cơ quan báo chí cần xây dựng kế hoạch và triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền nổi bật, đăng, phát nhiều bài viết, các chương trình xã luận, khai thác các hình ảnh sinh động, tư liệu lịch sử, nét văn hoá độc đáo… Tuyên truyền chủ trương đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong thời gian qua về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hoá - Văn nghệ, Bộ phận Thường trực Ban Tổ chức Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc triển khai xây dựng, cụ thể hóa chương trình Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình, con người Việt Nam trong thời kỳ mới". Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, có ý nghĩa sâu sắc và là nội dung luôn được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hoá và đội ngũ tri thức, giới văn nghệ sĩ quan tâm, góp phần xây dựng giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hoá của dân tộc, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

PGS,TS Lương Đình Hải, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người khẳng định: Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế, xã hội. Phát triển con người là nền tảng, cơ sở của phát triển nguồn nhân lực, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học và công nghệ… Hội thảo “Hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình, con người Việt Nam trong thời kỳ mới" lần này mong muốn chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu  trong phát triển văn hoá và phát triển con người một cách toàn diện. Hội thảo có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng trên nhiều bình diện đặc biệt liên quan đến văn hóa giá trị, chuẩn mực con người và phát triển nguồn nhân lực trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

Đồng chí Trần Thanh Lâm phát biểu: “Chuẩn bị cho công tác tuyên truyền Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị Quốc gia, giá trị Văn hoá, Gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Ban tổ chức yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí tích cực tăng cường công tác tuyên truyền. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng. Một là, căn cứ vào chỉ đạo định hướng của Đảng, trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, thể hiện trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tập trung nghiên cứu, xác định triển khai hệ giá trị Quốc gia, giá trị Văn hoá, gắn với hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới. Hai , căn cứ vào bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII khai mạc sáng 24/11/2021 tại Hà Nội.

Tại hội nghị, Tổng bí thư Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu quan điểm "văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất". Có thể thấy, phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, nội dung nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIII. Lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội Đảng đề cập toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa, từ chủ đề Đại hội đến các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược. Ba là, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan, đó là vấn đề văn háo, văn học, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Hiện nay đang đặt ra những vấn đề về hệ giá trị văn hoá, Hội thảo hứa hẹn sẽ giải đáp phần nào về hệ giá trị đó. Thông qua Hội thảo khẳng định tầm quan trọng, xây dựng hệ giá trị trong thời gian tới. Văn hoá là nhu cầu cấp thiết hiện nay. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về văn hoá. Hội thảo sẽ tổ chức cả trực tiếp và trực tuyến ở các đầu cầu trên cả nước, Hội thảo chia làm 2 phiên: Phiên 1 bàn về chuẩn mực con người Việt Nam, phiên 2 nói về văn hoá và hệ giá trị quốc gia”.

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã nghi nhận và đánh giá cao các cơ quan báo chí tổ chức nhiều diễn đàn, tọa đàm và những tuyến bài, tích cực tuyên truyền trước, trong và sau hội thảo quan trọng này. Mối quan tâm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước dành cho văn hóa, cùng sứ mệnh “văn hóa soi đường cho quốc dân đi” không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn khắc sâu hơn ý thức trách nhiệm của mỗi trí thức, văn nghệ sĩ, nhà văn hóa, nhà quản lý, những người thực hành văn hóa.

Trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đó cũng chính là động lực thúc đẩy tìm ra các giải pháp mang tính chiến lược, khả thi nhằm biến văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, động lực khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước. Đúng theo tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “... Gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”, “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa” đó là “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”.

                                                                                                                        Hoàng Anh Tuấn