Người trúng đấu giá biển số đẹp, không được bán lại!

22/04/2020, 23:29

Người trúng đấu giá biển số đẹp, không được bán lại! - Việc đấu giá biển số xe đẹp không được làm ảnh hưởng tới việc quản lý nhà nước đối với phương tiện giao thông; người trúng đấu giá biển số xe đẹp không được quyền bán lại biển số xe.

Với 93,69% ĐB tán thành, dự thảo luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) gồm 134 điều đã được QH thông qua sáng nay.

Các ĐBQH bấm nút biểu quyết luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)

Trước đó, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự luật, Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết một số ý kiến cho rằng, việc phân loại tài sản công nếu quy định biển số xe được phép đấu giá thì cần thiết phải bãi bỏ khoản 22 Điều 8 của luật Giao thông đường bộ quy định về cấm mua bán biển số xe.

Ý kiến khác đặt vấn đề, nếu cho phép đấu giá biển số xe thì đó sẽ là tài sản của cá nhân, khi đó cá nhân có quyền đem bán khi không sử dụng hay không? Việc quản lý nhà nước về số xe sẽ thực hiện như thế nào?

Có ý kiến đề nghị cần quy định trong luật này nguyên tắc về quản lý, sử dụng các kho số do nhà nước quản lý.

UB Thường vụ QH cho rằng kho số của Nhà nước gồm nhiều loại khác nhau và được khai thác bằng các hình thức khác nhau để phù hợp với tính chất, đặc điểm. Đồng thời, yêu cầu quản lý của từng loại kho số (số xe, tàu, thuyền, máy bay, căn cước công dân, hộ chiếu, ...) và bảo đảm phù hợp với chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ.

Mặt khác, kho số phục vụ quản lý nhà nước là một loại tài nguyên, việc quản lý, sử dụng phải đảm bảo phù hợp với nguyên tắc chung quy định tại Điều 6 và quy định về quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ tài nguyên tại mục 2 Chương 7 của Dự thảo luật.

Vì vậy, UB Thường vụ QH đề nghị QH giao Chính phủ quy định chi tiết việc khai thác từng loại kho số phục vụ quản lý nhà nước để đảm bảo các yêu cầu nêu trên.

Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải

”Riêng đối với biển số xe, việc đấu giá (nếu có) không được làm ảnh hưởng tới việc quản lý nhà nước đối với phương tiện giao thông vì mỗi biển số được cấp gắn với một phương tiện giao thông. Người trúng đấu giá không được quyền bán lại biển số xe đã cấp. Do vậy, không mâu thuẫn với khoản 22 Điều 8 của luật Giao thông đường bộ” - Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách nói.

Ngoài ra, Luật cũng quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công. Một trong những điểm đáng chú ý là cấm sử dụng xe ô tô và các tài sản công khác do các tổ chức, cá nhân tặng cho không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/ 2018.

T.H