Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

14/02/2017, 05:48

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước - Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Nghị định được ban hành ngày 09/02/2017, có hiệu lực từ ngày 30/3/2017.

Ảnh minh họa

Nghị định số 09/2017/NĐ-CP áp dụng đối với Cơ quan hành chính nhà nước, gồm: Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); Tổng cục, cục, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) và. Cơ quan báo chí, nhà báo và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí tại Việt Nam.

Nghị định này quy định về Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện theo định kỳ, trừ một số thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường thì sẽ công bố, thông báo sau, theo quy định của Nghị định.

Nghị định cũng quy định quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, người được ủy quyền trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Nghị định có quy định trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên có trách nhiệm đăng, phát, phản ánh trung thực, khách quan, đầy đủ nội dung phát ngôn và thông tin do người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ tên người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn, tên cơ quan hành chính nhà nước của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn. Trường hợp cơ quan báo chí đăng, phát đúng nội dung thông tin mà người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn cung cấp thì không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đó.

Cơ quan báo chí phải đăng, phát ý kiến phản hồi của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn đối với các nội dung đăng tải không chính xác. Thời điểm đăng, phát thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Luật báo chí.

TH


Chi tiết Nghị định số 09/2017/NĐ-CP