Chiến lược tài chính đến năm 2030: Giảm bội chi, tăng dự trữ quốc gia

05/04/2022, 09:29

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược tài chính đến năm 2030 là xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng...

Theo Chiến lược tài chính đến năm 2030, trong giai đoạn 2021-2025, trần nợ công hàng năm không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP./.

TTXVN