Chân dung nhà báo quân đội - Thiếu tướng Trần Công Mân

06/08/2021, 16:09

Chân dung nhà báo quân đội - Thiếu tướng Trần Công Mân - Có một vị tướng đã dành gần chọn cuộc đời binh nghiệp của mình cho sự nghiệp báo chí nước nhà, nhân cách và tài năng của ông đã đi vào lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. Ông là Thiếu tướng nhà báo Trần Công Mân.

Hoàng Tuấn - Bá Nam - Tuấn Hữu - Thế Anh