Cấp Thẻ nhà báo vào một năm 2 đợt

25/10/2016, 15:08

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn cấp, đổi, cấp lại và thu hồi Thẻ nhà báo.

Dự thảo nêu rõ về kỳ hạn cấp thẻ nhà báo. Theo đó, sau khi thẻ nhà báo hết kỳ hạn được ghi trên thẻ, Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp thẻ nhà báo mới theo kỳ hạn mới. Thời điểm xét cấp thẻ nhà báo là ngày 1/1 của năm bắt đầu kỳ hạn mới.

Hàng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp Thẻ nhà báo vào 2 đợt là ngày 1/1 và ngày 21/6 hàng năm. Thời điểm xét cấp thẻ nhà báo là ngày 1/1 và ngày 21/6 hàng năm.

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo gồm có: Bản khai đề nghị cấp Thẻ nhà báo do người đề nghị cấp Thẻ nhà báo kê khai theo mẫu quy định; được người đứng đầu cơ quan báo chí hoặc cơ quan công tác ký duyệt, đóng dấu; Bản sao bằng đại học, cao đẳng (đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 27 Luật Báo chí) có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Bản sao quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động và các văn bản khác có liên quan (nếu có) để chứng minh thời gian công tác liên tục hai (02) năm trở lên tại cơ quan báo chí, cơ quan công tác đề nghị cấp thẻ (đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu), được cơ quan báo chí, cơ quan công tác xác nhận hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Người đứng đầu cơ quan duyệt hồ sơ đề nghị cấp Thẻ nhà báo cho những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong cơ quan mình và chịu trách nhiệm về toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp Thẻ nhà báo.

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo được gửi trước ngày 21 tháng 4 hàng năm và 180 ngày trước khi thẻ nhà báo hết kỳ hạn được ghi trên thẻ đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

Đối với đổi thẻ nhà báo, dự thảo nêu rõ, người đã được cấp thẻ nhà báo khi chuyển sang làm việc tại cơ quan, đơn vị công tác khác mà vẫn thuộc đối tượng được cấp thẻ nhà báo theo quy định tại Điều 26 Luật Báo chí thì phải làm thủ tục đổi thẻ nhà báo về cơ quan mới.

Người đã được cấp thẻ nhà báo nhưng làm mất, làm hỏng muốn được cấp lại thẻ phải có đơn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp lại Thẻ nhà báo.

Về thu hồi thẻ nhà báo, dự thảo quy định, đối với các trường hợp bị thu hồi thẻ nhà báo được quy định tại Khoản 6 Điều 28 Luật Báo chí, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định thu hồi thẻ nhà báo.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi thẻ nhà báo, người đứng đầu cơ quan báo chí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị của người bị thu hồi thẻ nhà báo có trách nhiệm thu lại thẻ nhà báo của người bị thu hồi thẻ nhà báo nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Người bị thu hồi thẻ nhà báo quy định tại Điểm a, Điểm c Khoản 6 Điều 28 Luật Báo chí chỉ được xét cấp lại Thẻ sau 01 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi; đối với trường hợp vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 28 Luật Báo chí (trong trường hợp bản án, quyết định của tòa án tuyên nhà báo đó có tội) chỉ được xét cấp lại Thẻ sau 03 năm kể từ ngày có quyết định xóa án.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

 

Nguồn: chinhphu.vn