Các chính sách quy định của CP, Thủ tướng CP trong tháng 4/2017

22/04/2020, 23:29

Các chính sách quy định của CP, Thủ tướng CP trong tháng 4/2017 - Tạp chí Người Làm Báo trân trọng gửi tới độc giả các chính sách, quy định của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ trong tháng 4/2017.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Ngày 3/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức; trong lĩnh vực khoáng sản là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Theo đó, Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

Mức thu tiền sử dụng đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế

Nghị định số 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao được Chính phủ ban hành ngày 3/4/2017.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 4/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Ngày 4/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.

Theo đó, hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển phải bảo đảm nguyên tắc: Doanh nghiệp cảng chỉ được kinh doanh khai thác cảng biển khi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển theo quy định.

Doanh nghiệp cảng phải kinh doanh khai thác cảng biển theo đúng mục đích và công năng của cảng biển đã được công bố.

Doanh nghiệp cảng phải duy trì đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật trong thời gian kinh doanh khai thác cảng biển.

Quy định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 4 /4/2017 của Chính phủ quy định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn tại Việt Nam, bao gồm: Tiêu chí xác định cảng cạn, kết cấu hạ tầng, dịch vụ tại cảng cạn; quản lý đầu tư xây dựng, khai thác cảng cạn; quản lý hoạt động cảng cạn; quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tại cảng cạn.

Quy định mới về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Ngày 4/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh, sử dụng, khảo nghiệm, chứng nhận, kiểm tra và quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi, thủy sản thương mại.

Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh muối

Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 quy định về quản lý sản xuất, chế biến, kinh doanh muối, áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân trong nước hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh muối.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính hoạt động thủy sản; thú y, giống vật nuôi

Ngày 5/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày 5/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nhãn hàng hóa phải ở vị trí dễ quan sát

Theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017, nhãn hàng hoá phải được thể hiện trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hoá.

Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo đó, người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động với mức như sau: 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình; 0,5% trên mức lương cơ sở đối với người lao động được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội.

Điều kiện đầu tư và hoạt động lĩnh vực giáo dục

Ngày 21/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động lĩnh vực giáo dục.

Nghị định này quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm:

1-  Thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể; cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục thường xuyên; trường chuyên biệt; trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là trường đại học);

2- Thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm; đăng ký, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên; cấp, thu hồi, đình chỉ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

3- Thành lập, cho phép thành lập; đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; đăng ký bổ sung hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;

4-  Đăng ký cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Mức lương cơ sở tăng từ 1/7/2017

Theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017, từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.300.000 đồng/tháng, thay cho mức cũ là 1.210.000 đồng/tháng.

Cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hồ Chí Minh

Ngày 24/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2017/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó quy định cụ thể về huy động các nguồn tài chính cho đầu tư phát triển Thành phố.

Thay đổi mức phạt trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông

Ngày 24/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung

Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2017 về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa nội địa

Ngày 4/4/2017,  Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước

Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/04/2017 về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, đúng chế độ quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo. Quản lý chặt chẽ, đúng quy định và hạn chế các khoản chi chuyển nguồn NSNN; hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán NSNN năm sau...

Chỉ thị về giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp

Ngày 24/4/2017, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp.

Giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (Chương trình REDD+) đến năm 2030 tại Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 5/04/2017.

Mục tiêu của Chương trình  đến năm 2020, góp phần giảm phát thải khí nhà kính thông qua các hoạt động REDD+, nâng cao độ che phủ rừng toàn quốc lên 42% và diện tích các loại rừng đạt 14,4 triệu ha.

Phấn đấu triệt xóa 5-10% tụ điểm ma túy mỗi năm

Phấn đấu số vụ phạm tội sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy từ mức độ nghiêm trọng trở lên được phát hiện, xử lý tăng hơn 5% so với năm trước; không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy, triệt xoá từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm mỗi năm trên phạm vi toàn quốc; không quá 1 năm từ khi xảy ra, 100% hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy ở trong nước được phát hiện, xử lý triệt để; giảm diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép so với năm trước và triệt phá 100% diện tích phát hiện được....

Đó là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 7/4/2017.

Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

Ngày 7/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 438/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030.

Theo quy hoạch, khu vực này sẽ là công viên địa chất toàn cầu có giá trị về di sản địa chất, đa dạng sinh học, văn hóa các dân tộc bản địa…; là Khu du lịch quốc gia và là vùng nguyên liệu nông, lâm sản, dược liệu gắn với công nghiệp chế biến công nghệ cao…

Sử dụng tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện để sản xuất vật liệu xây dựng

Đến năm 2020 phải xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao đảm bảo đáp ứng lượng tồn trữ tại bãi chứa của từng nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón nhỏ hơn tổng lượng phát thải của 2 năm sản xuất.

Đó là mục tiêu chung của Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hoá chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch Khu du lịch thác Bản Giốc

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc tại Quyết định số 485/QĐ-TTg ngày 13/4/2017 với mục tiêu phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh Cao Bằng và của Quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng.

Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội

Ngày 14/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 488/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030". Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030: 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời; mở rộng diện người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của Nhà nước, trẻ em dưới 36 tháng tuổi, phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội; mức trợ cấp xã hội điều chỉnh phù hợp với khả năng ngân sách và xu hướng quốc tế; 90% người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp với nhu cầu.

Chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018

Ngày 20/4/2017 , Thủ tướng Chính phủ  ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn giai đoạn 2016-2018 với mục tiêu nợ công (bao gồm nợ chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương) không quá 65% GDP, trong đó dư nợ chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Đơn giản hóa chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

“Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 với mục tiêu giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, đảm bảo giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

PV