Bức tranh nông thôn mới ở Phúc Thọ - Hà Nội

03/08/2021, 20:52

Bức tranh nông thôn mới ở Phúc Thọ - Hà Nội - Với những chủ trương, nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cùng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong đó vai trò đi đầu là các đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới đang thực sự mang lại diện mạo mới cho nông thôn Phúc Thọ hôm nay.

Hoàng Tuấn - Bá Nam - Tuấn Hữu - Thế Anh