Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho phóng viên, biên tập viên

22/04/2020, 23:29

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương vừa tổ chức thành công Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên năm 2019 trên cả nước

Quang cảnh hội nghị.

Tham gia hội nghị, các học viên được tập huấn, bồi dưỡng các chuyên đề liên quan đến quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng-an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh-chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng; phòng-chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chuyên đề không gian mạng và những vấn đề anh ninh không gian mạng quốc gia...

Sau hội nghị, các học viên có thể kịp thời đưa nội dung được tập huấn, bồi dưỡng vào quá trình tác nghiệp của mình; đặc biệt là việc tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; làm cho công tác giáo dục quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước ta ngày càng hiệu quả, thiết thực trong đời sống chính trị của toàn xã hội.

Đây cũng là dịp bồi dưỡng các kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông và kỹ năng phát ngôn trong tình hình mới hiện nay cho các cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Qua đó, tạo điều kiện để các cán bộ, phóng viên, biên tập viên gặp gỡ, trao đổi về nghiệp vụ làm báo trong kỷ nguyên số. 

 

PV