Bộ VHTTDL yêu cầu tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội

22/08/2021, 16:03

Bộ VHTTDL yêu cầu tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội - Tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội, chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả… là nội dung được nhấn mạnh tại Công văn số 3026/BVHTTDL-VHCS do Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ký ban hành ngày 21.8.2021. Công văn được gửi tới Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc/ trực thuộc Bộ VHTTDL về việc tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội theo Công điện số 19/CĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội.

Tranh cổ động tuyên truyền chống Covid-19

Công văn nhấn mạnh, triển khai Công điện số 19/CĐ-UBND  của UBND TP. Hà Nội về việc tăng cường các  biện pháp giãn cách  thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc/ trực thuộc Bộ trên địa bàn TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6 giờ ngày 6.9.2021 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện việc tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 theo Công điện số 19/CĐ-UBND  của UBND TP. Hà Nội và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại Công văn số 2615/BVHTTDL- VHCS ngày 24.7.2021 về việc thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị số 17/CT- UBND ngày 23.7.2021 của UBND TP. Hà Nội.

Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc/ trực thuộc chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện và quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Theo baovanhoa.vn