Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai áp dụng ISO 9001:2015

01/07/2022, 16:04

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai áp dụng ISO 9001:2015 - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 555/QĐ-BHXH công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam áp dụng cho các đơn vị trực thuộc và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai áp dụng ISO 9001:2015.

Trong giai đoạn 2010-2020, ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và từ ngày 23/3/2022, tiếp tục ban hành Quyết định số 555/QĐ-BHXH công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam áp dụng cho các đơn vị trực thuộc và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

Qua đó, đáp ứng yêu cầu cải tiến quy trình hoạt động nghiệp vụ trong giải quyết thủ tục hành chính và quy trình giải quyết công việc nội bộ của các đơn vị và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khoa học, hiệu quả; cập nhật những thay đổi về cấu trúc của tiêu chuẩn, thuật ngữ, khái niệm và các tiêu chí để giúp các đơn vị cơ quan bảo hiểm xã hội xác định những mục tiêu phải triển khai dựa trên nội dung công việc, dự báo nhằm đạt được các yêu cầu trong công việc.

Việc triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 để đưa vào thực hiện đòi hỏi thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc bảo hiểm xã hội địa phương phải quyết liệt chỉ đạo các bộ phận, đơn vị thực hiện việc triển khai các nội dung liên quan theo Mô hình khung công bố kèm theo Quyết định số 555/QĐ-BHXH.

Trong đó, cần hướng dẫn xác định phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; triển khai đưa vào áp dụng hiệu quả mô hình hệ thống quản lý chất lượng, quy trình xử lý công việc trong giải quyết các tổ chức hành chính/dịch vụ công của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị cho phù hợp.

Việc áp dụng chuyển đổi trong giai đoạn hiện nay sẽ gặp nhiều nội dung mới, vướng mắc trong cách hiểu về các khái niệm, thuật ngữ, quy định trong tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và bảo hiểm xã hội các địa phương; các đơn vị, bộ phận liên quan cần chú trọng đến việc học tập, tiếp thu những điểm mới, những thay đổi cơ bản của TCVN ISO 9001:2015 so với TCVN ISO 9001:2008.

Hải Hà

Từ khóa: BHYT BHXH