Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức 2 Giải báo chí

05/07/2022, 10:19

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức 2 Giải báo chí - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022.

Các tác giải đạt giải năm 2021.

Hạn cuối nhận tác phẩm viết về phát triển văn hóa là 11/8/2022

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về các nội dung: Chủ trương của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025; tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của Thủ đô; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.

Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 2202-2022 của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” gắn với việc thực hiện 2 quy tắc ứng xử của thành phố.

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 16/11/2021 đến 10/8/2022. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 11/8/2022 (theo dấu bưu điện).

Lễ công bố và trao thưởng Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022 được tổ chức trong tháng 10/2022 nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).

Bổ sung 3 giải vào Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, phòng, chống tham nhũng... được đăng, phát trên các loại hình báo chí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; trao cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức thực hiện giải.

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 16/12/2021 đến ngày 5/12/2022. Thời gian nhận tác phẩm tham dự giải: Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 6/12/2022 (theo dấu bưu điện).

Vòng sơ khảo tác phẩm báo chí sẽ tiến hành từ ngày 7/12 đến 22/12/2022. Các tác phẩm báo chí đã đăng gửi tham dự giải theo quy định sẽ được Hội đồng Sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.

Lễ công bố và trao thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ V - năm 2022 được tổ chức trong tháng 3/2023 nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2023).

Ngoài ra, Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ V - năm 2022 bổ sung 3 giải có giá trị và hình thức khen thưởng tương ứng với giải C: 1 giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; 1 giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; 1 giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TH