Tiêu Điểm

Vấn đề sự kiện

Kinh tế

Văn hóa

Báo chí & Pháp luật

Báo chí & Doanh nghiệp

Báo chí & Công chúng

Thế giới

Báo chí & Khoa học công nghệ

Nghiên cứu trao đổi

Báo chí đối ngoại góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế việt nam trên trường quốc tế

Báo chí đối ngoại góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế việt nam trên trường quốc tế

Trong thế giới toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế với nhiều biến đổi phức tạp hiện nay, việc nâng cao hình ảnh, vị thế quốc gia ngày càng được các nước chú trọng, coi như chiến lược sức mạnh mềm. Bởi hình ảnh quốc gia không chỉ ảnh hưởng đến các mối quan hệ quốc tế mà còn tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như năng lực cạnh tranh của đất nước. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ, cần tổ chức tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới. Thực hiện đường lối lãnh đạo của Đảng, trong suốt quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, báo chí đối ngoại đã có những đóng góp thiết thực, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Quan niệm về an ninh quốc gia và an ninh phi truyền thống

Mỗi tác phẩm báo in phải là một “cú hích”

Công chúng và việc thiết lập “bộ lọc” tin giả

Xây dựng nền tảng dữ liệu số - Giải pháp phát triển kinh tế số du lịch

Xu hướng phân khúc công chúng nhận diện và ứng dụng cho các cơ quan báo chí

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2022