UBND xã cần cập nhật biến động người tham gia BHYT trước ngày 5 hằng tháng

07/08/2018, 11:54

UBND xã cần cập nhật biến động người tham gia BHYT trước ngày 5 hằng tháng - Đây là một nội dung trong công văn hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố về việc hoàn thiện CSDL hộ gia đình, kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách tham gia BHYT hộ gia đình do BHXH Việt Nam mới ban hành.

UBND xã cần cập nhật biến động người tham gia BHYT trước ngày 5 hằng tháng gửi cơ quan BHXH thông qua Bưu điện

Theo BHXH Việt Nam, để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành và hoàn thiện CSDL thành viên hộ gia đình, BHXH Việt Nam hướng dẫn hoàn thiện CSDL và kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và tham gia BHYT hộ gia đình như sau:

Cập nhật tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT

Đối với UBND cấp xã, hằng tháng khi có phát sinh tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT, cần lập danh sách người chỉ tham gia BHYT theo Mẫu D03 ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH gửi cơ quan BHXH. Sau đó, nhận kinh phí hỗ trợ việc lập Mẫu D03-TS từ cơ quan BHXH theo quy định.

Ngoài ra, cần xác định rõ đối tượng hỗ trợ kinh phí cho UBND xã lập danh sách người chỉ tham gia BHYT. Trường hợp người đang tham gia BHYT ở một nhóm đối tượng được chuyển sang tham gia BHYT theo đối tượng khác, đều do UBND cấp xã lập danh sách tăng và danh sách giảm, thì chỉ được tính một lần cho đối tượng này.

Trường hợp người tham gia BHYT theo quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền (quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 3 Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ LĐ-TB&XH) của năm trước được tiếp tục phê duyệt và tham gia BHYT năm sau và một số trường hợp quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền ban hành chậm dẫn đến người tham gia BHYT bị gián đoạn một khoảng thời gian nhất định, được xác định như sau: Trường hợp cùng một đối tượng, nhưng làm thay đổi danh sách đối tượng tham gia BHYT trong năm, thì UBND xã được hỗ trợ kinh phí lập danh sách. Trường hợp cùng một đối tượng, nhưng không làm thay đổi danh sách tham gia BHYT trong năm, thì UBND xã không được hỗ trợ kinh phí lập danh sách.

Trường hợp đối tượng tham gia BHYT quy định tại Điểm a, c, Khoản 4 và Khoản 5, Điều 1 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC, UBND cấp xã lập danh sách tăng, giảm nhưng các đối tượng này đăng ký tham gia BHYT tại Đại lý thu BHXH, BHYT thì UBND xã vẫn được hỗ trợ kinh phí lập danh sách tăng giảm theo quy định.

Về nội dung chi, mức chi cho UBND xã và hồ sơ thanh toán, quyết toán được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3529/BHXH-TCKT ngày 16/9/2015 của BHXH Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho UBND xã lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn.

Cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia BHYT do chết, tách, nhập hộ khẩu. Ảnh: TL

Cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia BHYT do chết, tách, nhập hộ khẩu

Đối với Bưu điện, nhận Mẫu số 01-BD từ UBND cấp xã và thực hiện việc rà soát, đối chiếu với hồ sơ đảm bảo chính xác. Trong thời hạn 5 ngày, hoàn thành việc rà soát, cập nhật đầy đủ, kịp thời và chính xác Mẫu số 01-BD vào phần mềm quản lý hộ gia đình và nhận kinh phí hỗ trợ việc lập, cập nhật danh sách biến động thành viên hộ gia đình từ cơ quan BHXH để chi cho UBND cấp xã lập danh sách; chi cho việc cập nhật dữ liệu Mẫu số 01-BD vào phần mềm quản lý.

BHXH cấp huyện cần nhanh chóng hướng dẫn, kiểm tra, nghiệm thu và cấp, thanh quyết toán kinh phí lập, cập nhật danh sách biến động thành viên hộ gia đình theo quy định; ký hợp đồng với Bưu điện để thực hiện các nội dung theo quy định. Tiếp theo, cần xác định được đối tượng hỗ trợ kinh phí cho UBND cấp xã lập danh sách biến động thành viên hộ gia đình. Đối tượng hỗ trợ kinh phí cho UBND cấp xã lập danh sách biến động thành viên hộ gia đình gồm đối tượng đang tham gia BHYT và chưa tham gia BHYT khi chết, tách, nhập hộ khẩu. Trường hợp thành viên hộ gia đình đã được UBND cấp xã lập phát sinh giảm vào Mẫu D03-TS do chết, thì không được hỗ trợ kinh phí khi lập Mẫu số 01-BD.

Mức chi hỗ trợ

Về mức chi hỗ trợ UBND xã lập danh sách biến động thành viên hộ gia đình thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3529/BHXH-TCKT ngày 16/9/2015 của BHXH Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho UBND xã lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn do BHXH Việt Nam thông báo hằng năm trên cơ sở dự toán được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Căn cứ số người tăng, giảm trên danh sách, định mức chi theo quy định, cơ quan Bưu điện thực hiện thanh toán đầy đủ, kịp thời kinh phí chi hỗ trợ UBND xã lập danh sách biến động thành viên hộ gia đình tham gia BHYT theo phương thức thanh toán chuyển khoản hoặc chi trực tiếp bằng tiền mặt.

Bên cạnh đó, việc thanh toán giữa cơ quan BHXH và cơ quan Bưu điện cần đảm bảo các nội dung sau:

Nội dung chi: Chi hỗ trợ UBND xã lập danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT và danh sách biến động thành viên hộ gia đình; chi cập nhật biến động thành viên hộ gia đình vào CSDL hộ gia đình; chi phí in ấn mẫu biểu, thanh toán theo khối lượng nghiệm thu thực tế, chi phí thực tế và giá cả tại địa phương; chi phí chuyển phát (thực hiện mức cước chuyển phát theo quy định hiện hành).

Hồ sơ, thủ tục thanh toán gồm: Giấy đề nghị thanh toán, hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính, biên bản bàn giao, nghiệm thu.

Thủ tục thanh, quyết toán: Căn cứ vào hợp đồng giữa cơ quan Bưu điện và cơ quan BHXH và sau khi nhận đủ hồ sơ chứng từ theo quy định tại Tiết b nêu trên, cơ quan BHXH chuyển kinh phí cho cơ quan Bưu điện. Các nội dung chi sẽ được tổng hợp và quyết toán vào chi phí quản lý BHXH, BHYT của đơn vị.

Về tham gia BHYT theo hộ gia đình

Khi tham gia BHYT theo hộ gia đình, phải bắt buộc thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC. Căn cứ dữ liệu hộ gia đình thực hiện việc rà soát, xác định thành viên hộ gia đình tham gia BHYT theo hộ gia đình đảm bảo đầy đủ, chính xác để giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định.

Việc thu, cấp thẻ BHYT thực hiện theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH, Quyết định 888/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và các văn bản hướng dẫn khác đang còn hiệu lực để thực hiện.

Về tổ chức thực hiện

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức, kiểm tra, đôn đốc, giám sát đầy đủ các nội dung; kịp thời báo cáo, phối hợp các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng và thanh quyết toán các khoản kinh phí theo quy định, bố trí nguồn kinh phí trong dự toán chi phí quản lý BHXH, BHYT, BH thất nghiệp hằng năm.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn Bưu điện cấp tỉnh, huyện phối hợp chặt chẽ với BHXH cấp tỉnh, huyện và UBND cấp xã thực hiện các nội dung đã được hướng dẫn; chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

TH

Bình luận