Tiền Giang: Đánh giá thực hiện chính sách BHXH giai đoạn 2016 - 2019

06/12/2019, 18:34

Tiền Giang: Đánh giá thực hiện chính sách BHXH giai đoạn 2016 - 2019 - UBND tỉnh Tiền Giang vừa có báo cáo gửi Bộ LĐ-TB&XH về việc tổng kết thi hành Luật BHXH giai đoạn 2016 - 2019 trên địa bàn. Theo đó, việc thực hiện chính sách này đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định kinh tế - xã hội địa phương.

Chi trả lương hưu tại Bưu điện tỉnh Tiền Giang. (Ảnh minh họa)

Thời gian qua, thực hiện Luật BHXH năm 2014, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH và BHYT, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực BHXH.

Căn cứ định hướng, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh các cấp uỷ Đảng, Sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH được đặc biệt coi trọng.

Từ năm 2016 - 2019, toàn tỉnh đã tổ chức 13 lớp tập huấn cho cán bộ nguồn và tuyên truyền viên pháp luật lao động với 1.924 lượt người tham dự; tổ chức 22 buổi tuyên truyền trực tiếp cho 5.522 người lao động tại 27 doanh nghiệp; tổ chức 01 Hội thi tìm hiểu pháp luật lao động - công đoàn có lồng ghép tuyên truyền chính sách BHXH với 320 người lao động và người sử dụng của 60 doanh nghiệp tham dự; cấp phát 700.000 tờ rơi, tờ gấp,... và 500 đĩa CD, viết 144 bài chuyên mục về BHXH đăng trên Báo Ấp Bắc, treo 185 băng - rôn tuyên truyền, phát thanh 60 lượt về chính sách BHXH trên đài truyền thanh cấp xã…

Qua công tác tuyên truyền giúp cho người lao động và người sử dụng lao động nhận thức và ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật BHXH, cũng như hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc tham gia BHXH. Đội ngũ cộng tác viên trong ngành BHXH đã được hình thành và phát triển ổn định, từng bước đáp ứng được nhu cầu cung cấp thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH.

Nhờ thực hiện tốt công tác, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tăng bình quân 12,9%/năm. Tính đến 30/9/2019, toàn tỉnh có có 204.323 người người tham gia BHXH, trong đó: số người tham BHXH bắt buộc 198.663 người (đạt 94,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao), 5.660 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 83,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao). Ước thực hiện đến 31/12/2019, có 212.087 người tham gia BHXH, chiếm 19,44% lực lượng lao động.

Công tác giải quyết chính sách BHXH, chi trả các chế độ BHXH, thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa theo đúng quy định, góp phần giảm thiểu thời gian và kinh phí thực hiện thủ tục BHXH cho doanh nghiệp và người dân, đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người thụ hưởng. Một số thủ tục giải quyết chế độ chính sách đã giảm từ 30% đến 50% thời gian so với trước đây. Đối với hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất, chế độ ngắn hạn, giải quyết trợ cấp BHXH một lần, cấp sổ BHXH đảm bảo giải quyết và trả kết quả đúng hoặc trước thời gian quy định.

Hàng năm, BHXH tỉnh đã kịp thời chuyển kinh phí cho ngành Bưu điện để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người thụ hưởng. Ngành BHXH cũng đã vận động và được nhiều người hưởng ứng việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM. Tính đến nay, đã có hơn 6.000 người chuyển đổi, chiếm khoảng 37% trên tổng số người hưởng.

Thời gian tới, UBND tỉnh Tiền Giang xác định, tiếp tục tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền BHXH như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích, phổ biến pháp luật về BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, trên sóng phát thanh, truyền hình, các pa-no, áp-phích, tranh cổ động…, cần đưa nội dung pháp luật về BHXH vào chương trình giảng dạy, tuyên truyền, phổ biến tại các cơ sở đào tạo, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động mới…

Bá Nam-Thu Trà-Thế Dương

Bình luận