Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội Đảng

17/01/2020, 09:19

Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội Đảng - Sáng 16/1, Tiểu ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội Đảng lần thứ XIII đã họp phiên toàn thể thứ 6 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế-Xã hội phát biểu. Ảnh TTXVN

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương lần thứ 11 đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo của các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó có 2 báo cáo của Tiểu ban Kinh tế-Xã hội đã trình ra Trung ương và Trung ương cũng đã cho ý kiến, cơ bản thông qua là Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; thứ hai là Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

Thủ tướng cho biết tại các phiên thảo luận và báo cáo tiếp thu, giải trình, Trung ương đánh giá cao chất lượng và cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo của Tiểu ban Kinh tế -Xã hội. Đây là cố gắng rất lớn, là công sức và trí tuệ của tất cả các thành viên Tiểu ban, Tổ biên tập, các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan.

Tại phiên họp này, Thủ tướng nêu 3 nội dung trọng tâm cần thảo luận:

Thứ nhất là cho ý kiến về các nội dung hai dự thảo báo cáo được Tổ Biên tập tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện, nhất là những nội dung mới so với báo cáo đã trình Trung ương.

Thứ hai là thông qua nội dung chủ yếu trong báo cáo tóm tắt phục vụ Đại hội Đảng, các cấp, cấp cơ sở để trình Bộ Chính trị cho ý kiến.

Thứ ba cho ý kiến về dự thảo kế hoạch hoạt động 2020 của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và Tổ Biên tập.

Thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên thảo luận các nội dung quan trọng, trong đó có vấn đề nhận định, đánh giá tình hình đất nước 10 năm qua đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Cùng với đó cần đánh giá về các hạn chế, yếu kém, cần đánh giá sâu sắc hơn các lĩnh vực theo hướng không tô hồng nhưng cũng không bôi đen.

Trong đó lưu ý đánh giá về kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ chức sản xuất cơ cấu lại ngành nông nghiệp, du lịch, kết cấu hạ tầng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, các vấn đề nổi lên về văn hóa xã hội.  

Một nội dung nữa là thảo luận về bối cảnh quốc tế trong nước thời gian tới để thấy những mâu thuẫn trái ngược nhau, những thay đổi nhanh chóng, những thách thức truyền thống và phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nhất là khi Việt Nam hội nhập sâu, quy mô thương mại 200% GDP. 

Về các đột phá chiến lược, cần thảo luận, bổ sung phù hợp về nội hàm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, yếu tố văn hóa con người, khát vọng dân tộc, ý chí phấn đấu vươn lên.

Về phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng đề nghị các thành viên Tiểu ban cần thảo luận vấn đề khơi thông, huy động sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển hài hòa bền vững các trụ cột kinh tế, văn hóa-xã hội, môi trường, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. 

PV

Bình luận