Quý I/2018, thu ngân sách nhà nước vượt 5,3%

10/04/2018, 14:08

Quý I/2018, thu ngân sách nhà nước vượt 5,3% - Theo số liệu của Bộ Tài chính, Tổng thu NSNN thực hiện tháng 3 ước đạt 100,98 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu Quý I đạt 308,48 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán năm, tăng 5,3% so cùng kỳ năm 2017.

Luỹ kế thu NSNN Quý I đạt 308,48 nghìn tỷ đồng.

Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù (thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước), số thu nội địa còn lại ước đạt 209 nghìn tỷ đồng, bằng 24,1% dự toán năm, tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2017.

Cả nước có 49/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 24%), trong đó 32 địa phương thu đạt trên 26% dự toán năm, 43/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 20 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 4,39 nghìn tỷ đồng trong tháng 3/2018, đưa luỹ kế thu từ dầu thô quý I/2018 đạt 13,2 nghìn tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán năm, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2017.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng chi NSNN tháng 3/2018 ước đạt 112,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi quý I/2018 ước đạt 290 nghìn tỷ đồng, bằng 19% dự toán, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Các nhiệm vụ chi NSNN trong quý I/2018 đã được Bộ Tài chính đảm bảo theo đúng dự toán cũng như tiến độ triển khai thực hiện, qua đó đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh và các chính sách an sinh xã hội.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách chính quyền địa phương các cấp cũng được đảm bảo. Tính đến ngày 28/3/2018, 40,408 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ đã được phát hành, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán.

PV

Bình luận