Lập Hội đồng thẩm định lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030

17/02/2020, 11:13

Lập Hội đồng thẩm định lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Hội đồng thẩm định).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Ảnh TL

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Thành viên Hội đồng thẩm định là Bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan và một số chuyên gia về quy hoạch. Chủ tịch Hội đồng quyết định việc lựa chọn các chuyên gia về quy hoạch tham gia Hội đồng thẩm định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định được sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình hoạt động.

Hội đồng thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ thông qua.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đầu tư công./.

PV

Bình luận