Hà Nội: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hoạt động báo chí trong tình hình mới

08/09/2020, 05:42

Hà Nội: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hoạt động báo chí trong tình hình mới - Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 31/8/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo TP trong tình hình mới.

Theo nội dung Chỉ thị trên, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Nhà báo TP Hà Nội chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP liên quan đến hoạt động báo chí và Hội Nhà báo TP. 

 Quang cảnh một Hội nghị Giao ban báo chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với báo chí theo hướng bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng; quyền tự do, dân chủ của Nhân dân. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo TP. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong các cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo TP.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan chủ quản báo chí định kỳ làm việc với các cơ quan báo chí của TP, Hội Nhà báo Hà Nội để cung cấp thông tin cần thiết đối với những vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời định hướng tuyên truyền. Tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo các cấp hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò, vị trí của Hội trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội. Các cấp Hội Nhà báo TP tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị của hội viên và người làm báo Thủ đô để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. 

Đối với người làm báo, hội viên Hội Nhà báo TP Hà Nội cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người làm báo để ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến, nỗ lực phấn đấu để góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại vì lợi ích của Thủ đô, đất nước.

Theo KTĐT
 

Bình luận