Hà Nội: Dành hơn 200 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

08/12/2020, 08:50

Hà Nội: Dành hơn 200 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025  - Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp TP của TP Hà Nội tại kỳ họp thứ 18.

Theo đó, trên cơ sở tính toán, cân đối nguồn ngân sách TP theo các kịch bản về thu - chi ngân sách giai đoạn 2021 - 2025, TP.Hà Nội dự kiến tổng mức kế hoạch vốn trung hạn cho giai đoạn này khoảng 206.750 tỷ đồng. 

Tổng mức đầu tư trên sẽ được cân đối cho nhiệm vụ chi ngân sách của TP là 185.150 tỷ đồng và chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, đề án, kế hoạch của TP cho các huyện, thị xã là 21.600 tỷ đồng.

Hà Nội dành hơn 200 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Đáng chú ý, TP.Hà Nội cũng  đề ra mục tiêu đầu tư công trong giai đoạn này là thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP đã quyết nghị; các định hướng tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025 của TP.

Định hướng đầu tư được Hà Nội dự kiến tập trung đầu tư vào những dự án hạ tầng kỹ thuật khung, những dự án trọng điểm có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, những dự án đặc thù mang tính nhà nước tại 11 ngành, lĩnh vực được xác định là trọng tâm đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025. 

Đặc biệt, TP.Hà Nội không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư, đồng thời khai thác tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác.
 

Anh Tuấn

Bình luận