Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

15/05/2020, 13:28

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh - Thực hiện chương trình công tác năm 2020, thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 15/5, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh” nhằm mục đích củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng và Bác Hồ, quyết tâm rèn luyện lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chủ tọa hội thảo gồm Đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy Học viện; Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện; Đồng chí Đào Thanh Thủy, Trưởng khoa Chính trị học.

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học từ các cơ quan của Đảng, Nhà nước và Đoàn TNCS HCM từ trung ương tới địa phương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các trường đại học.

Hội thảo tập trung trình bày và thảo luận các vấn đề chính sau:

1. Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn để khẳng định những giá trị to lớn trongTư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

2. Các vấn đề về đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Tổng kết hội thảo TS. Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy, chủ trì hội thảo cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh.Đặc biệt là tư tưởng về sức mạnh của Nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.Nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện ở ba điểm then chốt: Nói đi đôi với làm; xây đi đôi với chống; phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Từ đó, để tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnhkiên quyết, mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng Đảng, nhằm tạo ra một bước chuyển biến rõ rệt hơn nữa trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ; tăng cường mối liên hệ mật thiết với Nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, coi đó là công việc quan trọng cần triển khai thường xuyên.Trong đó, cần xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời lựa chọn, phát hiện, bồi dưỡng các mô hình điểm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong các phong trào thi đua ở địa bàn cơ sở; nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền động viên, cổ vũ và nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Nhân dịp này, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã chính thức thông báo tuyển sinh đại học chính quy và thạc sĩ ngành xây dựng Đảng với phạm vi tuyển sinh trong cả nước dành cho học sinh, sinh viên.

Tuấn Long

Xem thêm: 

>>> http://tuyensinhvya.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-2020

>>> http://tuyensinhvya.edu.vn/nganh-xay-dung-dang-va-chinh-quyen-nha-nuoc-1

>>> http://tuyensinhvya.edu.vn/thac-si-nganh-xay-dung-dang

Bình luận