Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam

20/08/2019, 14:30

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thị Minh vừa ký ban hành Kế hoạch số 2596/KH-BHXH thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam

Theo đó, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành BHXH như sau:

Giai đoạn 2019-2020, tại BHXH Việt Nam ở Trung ương sẽ sắp xếp giảm ít nhất 2 đơn vị đầu mối cấp Ban trực thuộc. Kiện toàn, chuyển đổi 1 đơn vị sự nghiệp hiện có thành "Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc Khách hàng" là đơn vị sự nghiệp có chức năng thực hiện giải quyết dịch vụ công trực tuyến và chăm sóc, hỗ trợ khách hàng. Cơ cấu lại 2 đơn vị là Tạp chí BHXH và Báo BHXH theo quy định tại Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Tại BHXH cấp tỉnh, thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh. Cụ thể: Giảm 65 đầu mối cấp phòng/63 BHXH cấp tỉnh. Giảm 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh- nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn (đề nghị giữ nguyên cơ cấu, tổ chức, số lượng BHXH các quận, huyện, thị xã trực thuộc của các thành phố trực thuộc Trung ương là TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; các tỉnh trực thuộc Trung ương còn lại sẽ thực hiện chuyển giao 1 đơn vị BHXH thành phố, thị xã về BHXH tỉnh quản lý.

Trong giai đoạn này, BHXH Việt Nam cũng thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, đảm bảo đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015 của BHXH Việt Nam.

Giai đoạn 2021-2025, ngành BHXH sẽ tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trực thuộc tại BHXH cấp tỉnh, giảm 63 đầu mối cấp phòng/63 BHXH cấp tỉnh.

Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện giảm BHXH cấp huyện trên cơ sở kết quả Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVHQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng sẽ sắp xếp số lượng lãnh đạo cấp phó của các đơn vị thuộc Ngành đã thực hiện hợp nhất như trên đảm bảo không vượt quá tổng số lãnh đạo cấp phó của các đơn vị thành viên. Chậm nhất sau 3 năm kể từ khi cấp có thẩm quyền quyết định sáp nhập, hợp nhất đơn vị, thì số lượng cấp phó của các đơn vị phải đảm bảo đúng theo quy định.

Đề xuất, kiến nghị với cấp ủy có thẩm quyền để thống nhất mô hình tổ chức Đảng tương ứng với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam.

Song song với quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, ngành BHXH cũng tổ chức triển khai, quán triệt để CCVC và NLĐ thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy này. Bên cạnh đó, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHYT và hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật. Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 5/1/20016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam cũng sẽ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của BHXH cấp tỉnh, BHXH cấp huyện, các phòng trực thuộc BHXH cấp tỉnh đảm bảo phù hợp với hệ thống tổ chức, phân cấp quản lý và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phát triển hệ thống CNTT; đẩy mạnh cải cách TTHC; tiếp tục hiện đại hóa, đầu tư phát triển công nghệ và phương pháp quản lý tiên tiến trong tổ chức thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Kịp thời ngăn chặn tình trạng gian lận, trục lợi chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, cải tiến các quy trình nghiệp vụ, phân cấp quản lý theo hướng đổi mới; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành; phân cấp rõ trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong toàn ngành BHXH.

BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ở Trung ương, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch của BHXH Việt Nam, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công gửi BHXH Việt Nam (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/12/2019. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện./.

TH

Bình luận