Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2020-2025

21/10/2020, 10:20

Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2020-2025 - Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo cả nước. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ, cổ vũ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, sự nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ, hội viên, tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng lớn mạnh, vị trí, vai trò của Hội ngày càng được khẳng định và tôn vinh.

Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2020-2025

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2015-2020, công tác xây dựng và phát động các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các cấp Hội có bước chuyển biến tích cực, đưa phong trào thi đua yêu nước của người làm báo Việt Nam lên tầm cao mới. Phong trào phát triển đều khắp các vùng miền, tạo khí thế thi đua sôi nổi, trở thành động lực quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, động viên người làm báo không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách của mình, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước cũng như sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Ngày 29/10/2020, tại Nhà khách La Thành, Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2020-2025.

Dự kiến có 250 đại biểu về tham dự Đại hội ,trong đó có gần 200 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020 được giới thiệu và bầu chọn từ hệ thống tổ chức của Hôi Nhà báo Việt Nam, cùng các đại biểu khách mời gồm: Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương;Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy ban Trung ương MTTQVN; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Ban Trung ương Đảng, đại diện các Bộ ngành, cơ quan ngang Bộ: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện các tổ chức đoàn thể ở Trung ương, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan thông tấn báo chí.

Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X là sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người làm báo trong cả nước, được tổ chức đúng vào dịp các cấp Hội sôi nổi tổ chức Đại hội nhiệm kỳ hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có nhiệm vụ tổng  kết, đánh giá phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam trong 5 năm qua; tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam. Đại hội lần nàycó các nội dung chính:

- Diễn văn khai mạc của Chủ tịch HNBVN

- Báo cáo phong trào thi đua yêu nước của Hội giai đoạn 2015-2020, triển khai công tác này trong 5 năm tới.

- Phát biểu chỉ đạo của Trung ương.

- Tôn vinh 22 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc 5 năm qua.

- Các tham luận của tập thể và cá nhân

- Phát động thi đua giai đoạn 2020-2025

Thông qua Đại hội Thi đua yêu nước, khẳng định bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở từng cấp Hội, từ Trung ương đến các đơn vị cơ sở, với phương châm tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị “ Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua,khen thưởng”. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tạo chuyển biến về nhận thức của các tầng lớp nhân dân, các lực lượng xã hội nói chung và đội ngũ những người làm báo nói riêng về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Ban Tổ chức Đại hội đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền cho Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2020-2025, góp phần vào thành công của Đại hội

(Trao đổi thông tin: Đ/c Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền của Đại hội, 0913581857)./.

BAN TỔ CHỨC

Bình luận