Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII thành công tốt đẹp

18/10/2020, 09:29

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII thành công tốt đẹp - Sau ba ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm và trí tuệ, sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII đã họp phiên bế mạc, hoàn thành tốt đẹp những nội dung, yêu cầu đề ra.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII

Với quyết tâm xây dựng tỉnh Phú Yên phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện nền tảng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của các ngành kinh tế chủ lực; và đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp phát triển mạnh, Đại hội đã thống nhất đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 8,5%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 95 nghìn tỉ đồng; thu ngân sách đến năm 2025 khoảng 11 nghìn tỉ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 là 370 triệu USD; Đến năm 2025 có 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỉ lệ đô thị hóa đạt 45%, số lao động được đào tạo đạt 80%, tỉ lệ rừng che phủ đạt 48%. Hàng năm, kết nạp đảng viên mới đạt từ 3,5-4% tổng số đảng viên của Đảng bộ đầu nhiệm kỳ; giảm từ 1,5-2% hộ nghèo; giữ vững 100% xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh về quốc phòng, an ninh…

Đại hội cũng đã xác định các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, trong đó xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá sau:

- Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, với trọng tâm là công tác tổ chức cán bộ. Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.

- Xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, nhất là Khu kinh tế nam Phú Yên để đẩy nhanh quá trình hội nhập và phát triển bền vững.

- Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng và giá trị kinh tế cao.

- Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

    Ban Chấp Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Đại hội cũng đã bầu ra BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII gồm 49 đồng chí. Ban Chấp hành khóa XVII đã họp phiên thứ 1, bầu Ban Thường vụ tỉnh ủy 15 đồng chí; bầu Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVI được tiếp tục tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Cao Thị Hòa An và Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa trước được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

KHÁNH HOÀNG

Bình luận