Báo chí với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

16/06/2020, 15:06

Sáng 16.6, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam hiện nay”, nhằm làm rõ thực trạng, những vấn đề đang đặt ra và phương hướng, giải pháp phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian tới.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia chia sẻ đánh giá về vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Những năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước, gắn bó và đồng hành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Báo chí là phương tiện thông tin, tuyên truyền quan trọng, đồng thời là diễn dàn để nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sự tham gia chủ động, tích cực của báo chí thời gian qua đã góp phần làm cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều hiệu quả.

Đặc biệt là báo chí đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều cơ quan thông tấn, báo chí đã dành thời lượng đáng kể với những hình thức phong phú, nội dung thiết thực, để tuyên truyền, cổ vũ nhân dân góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều bài báo có chất lượng tốt, phản ánh kịp thời những tấm gương điển hình tiên tiến; phát hiện, phê phán, lên án những tổ chức, cá nhân có biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo nên áp lực đủ mạnh để các cơ quan, tổ chức chủ động, tích cực hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo PGS. TS Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, lịch sử 95 năm của báo chí cách mạng Việt Nam gắn bó chặt chẽ với sự ra đời, từng bước trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, với thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng, việc phát huy vai trò báo chí trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và còn tồn tại những hạn chế, bất cập. Nguyên nhân là do một số tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chưa nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò của báo chí tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí đôi khi chưa theo kịp sự phát triển. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức của một số nhà báo còn hạn chế. Trong một số trường hợp, sự phối hợp giữa cơ quan báo chí với các cơ quan liên quan trong việc thông tin, tuyên truyền về ông tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đồng bộ, nhịp nhàng...

Theo PGS. TS Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, lịch sử 95 năm của báo chí cách mạng Việt Nam gắn bó chặt chẽ với sự ra đời, từng bước trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, với thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đảng ta đang đứng trước sứ mệnh hết sức nặng nề và vô cùng vẻ vang là tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong bối cảnh có cả thời cơ và khó khăn, thách thức, báo chí cách mạng có trọng trách góp phần trực tiếp xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

PGS. TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, điều cốt yếu là nâng cao nhận thức của Đảng, của xã hội về vị trí, vai trò của báo chí trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thời gian tới, sự lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước đối với báo chí có ý nghĩa quyết định, cần ban hành thực thi cơ chế chính sách phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí và các cơ quan xây dựng Đảng. Đồng thời, mỗi cơ quan báo chí phải nhận thức được tầm quan trọng của tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhà báo phải chủ động học tập lý luận, chính trị, nghiên cứu các Nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tiếp cận khoa học - công nghệ hiện đại...

PGS. TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh, để công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng đem lại hiệu quả cao, phải phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó, báo chí có vai trò rất quan trọng.

Phát biểu tại hội thảo, PGS. TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh, để công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng đem lại hiệu quả cao, cần phải phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó báo chí có vai trò rất quan trọng. Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh đời sống chính trị, xã hội đang có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều vấn đề đối với vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam. “Những ý kiến tham luận tại hội thảo chính là góp phần cung cấp luận cứ khoa học làm cơ sở để tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hoạt động báo chí để báo chí phát huy tốt hơn nữa vai trò trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Kết quả hội thảo còn là cơ sở quan trọng để Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực báo chí để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó”.

Thái Minh

 

Bình luận