Báo chí giám sát, phản biện xã hội ở Việt Nam

05/05/2017, 16:38

Báo chí giám sát,  phản biện xã hội ở Việt Nam - Trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mọi lĩnh vực đời sống xã hội ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện rõ nét. Trong quá trình này, vai trò của báo chí – truyền thông ngày càng được thể hiện và phát huy hiệu quả.

Báo chí – truyền thông Việt Nam đã và đang hoạt động vì sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh”; trong quá trình này chính bản thân báo chí – truyền thông cũng tự đổi mới vì sự nghiệp chấn hưng dân tộc. Báo chí đổi mới vì sự nghiệp đổi mới đất nước và đổi mới báo chí để từng bước xây dựng nền báo chí Việt Nam cách mạng và chuyên nghiệp hơn. Xây dựng nền báo chí cách mạng là để báo chí hoạt động vì mục tiêu phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, vì sự nghiệp chấn hưng dân tộc, vì nhân dân và công chúng. Xây dựng nền báo chí từng bước chuyên nghiệp hơn là cùng nhau nhận thức rõ hơn về bản chất, chức năng và các nguyên tắc cơ bản của hoạt động báo chí, cũng như những quy luật nội tại của nó trong quá trình vận động, phát triển. Trong quá trình đổi mới ấy, có thể nhìn nhận báo chí vừa là phương tiện và phương thức thể hiện quyền lực chính trị, là công cụ của Đảng và Nhà nước, vừa là thiết chế kiến tạo xã hội có khả năng kết nối các nguồn lực và sức mạnh xã hội lớn lao tập trung vì sự nghiệp chấn hưng đất nước. Đó còn là nhận thức ngày càng rõ nét hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí trong môi trường và điều kiện cụ thể....

Vấn đề giám sát phản biện xã hội nói chung, báo chí giám sát, phản biện xã hội nói riêng trên thế giới không phải là vấn đề mới; tuy nhiên, ở Việt Nam, do hoàn cảnh lịch sử và điều kiện cụ thể của mình, vấn đề giám sát phản biện xã hội gần đây mới được đẩy mạnh trong thực tiễn và từng bước nâng cao nhận thức cũng như hoàn thiện khung pháp lý, khung lý thuyết để xây dựng môi trường pháp lý, môi trường văn hóa cho giám sát phản biện xã hội của báo chí – truyền thông ngày càng phát huy hiệu quả thực tế, nhằm mục đích ngày một nâng cao năng lực và hiệu quả tác động của báo chí – truyền thông vì mục đích phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu “Báo chí giám sát, phản biện xã hội Việt Nam” được tài trợ và hỗ trợ về nhiều mặt của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ  quốc gia (NAFOSTED), chúng tôi đã hoàn thành và công trình được xuất bản với sự hỗ trợ của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Do tính phức tạp và tính “nhạy cảm” của vấn đề nghiên cứu nên mặc dù công trình được “trình làng”nhưng vẫn còn lấn cấn vì chưa đáp ứng được nhiều mong đợi của các bạn đồng nghiệp và bạn đọc gần xa. Bởi thế, chúng tôi hy vọng đồng nghiệp cũng như bạn đọc gần xa thứ lỗi và mong nhận được những lời chỉ giáo đến lần tái bản sau cuốn sách được hoàn thiện hơn. Mọi góp ý, chỉ giáo xin gửi về địa chỉ: misavn1993@gmail.com.

Nguyễn Văn Dững (Chủ biên)

Bình luận