Áo hồng

08/02/2019, 14:23

Áo hồng giữa nắng hồng
Sáng đất tròi ngày hội
Mây sầu não hờn ghen:
“Sao choán cả mầu xanh?!”

NHV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận