92.5% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

15/12/2017, 14:59

92.5% học sinh, sinh viên tham gia BHYT - Trong năm học 2016-2017, 92.5% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Tỷ lệ này cao hơn con số 85% năm học 2013-2014.

Nguồn: TTXVN

9 tháng năm 2017, chi phí cho khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng học sinh, sinh viên là 2.067,5 tỷ đồng, với 6.322.851 lượt khám chữa bệnh. Trong ​đó, riêng nhóm bệnh lý liên quan tới các loại tai nạn có tổng số 318.947 lượt khám chữa bệnh với tổng chi phí 222,5 tỷ đồng.

Theo ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Luật bảo hiểm y tế quy định bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc toàn dân.

Cụ thể, tại Khoản 1, Điều 2 Luật Bảo hiểm y tế: bảo hiểm y tế là hình thức bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Do đó, học sinh và sinh viên là công dân Việt Nam, là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo luật định thì có quyền và nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Trong nhiều năm qua, số lượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đã tăng. Năm học 2013-2014 số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt 85%, đến năm học 2016-2017, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đã đạt 92,5%, tương ứng khoảng 15,9 triệu học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế./.

Theo TTXVN

Bình luận